Poziv na sudjelovanje

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 15. Simpozij o vođenju EES-a koji će se održati u Cavtatu od 6. do 9. studenoga 2022. godine. Ova ‘elektroenergetska’ godina obilježena je brojnim događajima s kraja 2021. godine te vrlo ambicioznim očekivanjima u 2022. godini. Svjedočimo vrlo neobičnim fenomenima naglog i vrlo intenzivnog povećanja cijena svih energenata pa i električne energije koji se intenzivirao krajem prošle godine. Koji su uzroci tih fenomena, kakve su posljedice na gospodarstvo i na provedbu tzv. Zelene tranzicije i koncepta FIT for 55 te može li se i što bi se trebalo napraviti da se takvi događaji ne ponove? Posebice zanimljivo pitanje je kakav je utjecaj tih fenomena kao i provedba tzv. Zelene tranzicije na otpornost i fleksibilnost EES-a. Jesu li tehnologije obnovljivih izvora energije dovoljne, je li za njih rezervirana energetska budućnost ili je potrebno prihvatiti i ostale raspoložive niskougljične tehnologije, primjerice nuklearnu tehnologiju i kako bi se to odrazilo na ukupne troškove, sigurnost i pouzdanost elektroenergetskog sustava?

U 2022. godini očekujemo učinke novih hrvatskih i EU energetskih propisa u području tržišta električne energije i obnovljivih izvora energije pa je i to vrlo značajna tema za razmjenu razmišljanja. Jedno posebno poglavlje pripada digitalizaciji EES-a. Što to znači za operatore prijenosnog i distribucijskog sustava, a što za ostale sudionike, kakvi su izazovi i moguća rješenja, ima li hrvatski EES neke posebnosti i kako se u to sve uklapa koncept naprednih mreža. Središnji dio ove rasprave treba biti sustav vođenja elektroenergetskog sustava koji nezaustavljivo ide putem digitalizacije, virtualnog integriranja distribuiranih izvora električne energije što upućuje operatore sustava na zajedništvo u vođenju elektroenergetskog sustava. O svim ovim temama imat ćete prigodu slušati eminentne stručnjake i naravno dati svoj doprinos kroz napisani rad ili raspravu i razmijeniti razmišljanja s kolegicama i kolegama te na taj način dati doprinos ukupnom znanju o elektroenergetskoj svakodnevnici.

Rad Simpozija podijeljen je na dvije krovne teme:

  1. ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA U EES-U
  2. INTENZIVIRANJE DIGITALIZACIJE EES-A

Preferencijalne teme za svaku od navedenih krovnih tema dane su u nastavku ovog poziva. Svi zainteresirani moći će tijekom održavanja Simpozija organizirati izložbe, promotivna izlaganja i stručne prezentacije.

Zahvaljujem na Vašem odzivu i srdačno Vas pozdravljam.

dr. sc. Goran Slipac

predsjednik HRO CIGRE

Poziv za sudjelovanje u obliku Adobe PDF datoteke možete pronaći ovdje.

INVITATION

It is a great pleasure to invite you to the 15th Symposium on Power System Control that will be held in Cavtat, Croatia from November 6 – 9, 2022. This year in terms of electric power was marked by numerous events at the end of 2021 and very ambitious expectations in 2022. We are witnessing very unusual phenomena of a sudden and very intensive increase in the price of all energy products, including electricity, which intensified at the end of last year. What are the causes of these phenomena, what are the consequences for the economy and the implementation of the Green transition and the FIT for 55 concept, what can and should be done to prevent such events from happening again? A particularly interesting question is what is the impact of these phenomena as well as the implementation of the Green transition on the resilience and flexibility of the power system. Are RES sufficient, does the energy future belong to RES, or do other available low-carbon technologies, such as nuclear technology, need to be adopted and how will this affect the overall cost, security and reliability of the power system?

We are expecting to see the effects of the new Croatian and EU energy regulations in the field of electricity market and RES in 2022, which is also a very important topic for the exchange of views. One separate chapter is dedicated to the digitization of the power system. What does this mean for transmission and distribution system operators, as well as other participants, what are the challenges and possible solutions, does the Croatian power system have any special features and how does the concept of smart grids fit into all this. The central part of this discussion should be the power system operation and control, which is unstoppably facing digitalization and virtual integration of distributed power sources, and instructs system operators to unify in power system operation. All of these topics will be addressed by distinguished experts, and your contribution is welcomed through a written paper or discussion, as well as an exchange of views with colleagues thus contributing to overall knowledge.

In Symposium there are two key topics as follows:

  1. GREEN ENERGY TRANSITION IN THE POWER SYSTEM
  2. INTENSIFYING DIGITALIZATION OF THE POWER SYSTEM

Preferential topics for both key topics listed below.

Your contribution to this Symposium is expected through the papers and discussions.

During the Symposium the opportunity to present exhibitions, presentations and expositions will be provided to all interested parties.

Thank you in advance for your response and best regards.

Goran Slipac, PhD

HRO CIGRE Chairman